การบรรยายเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงกับการพัฒนาองค์กร”


วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบรรยายพิเศษในที่ประชุมคณบดี เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงกับการพัฒนาองค์กร” โดย คุณศุภจี ธรรมพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ซึ่งพูดถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดได้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนะนำวิธีการที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีจากทุกคณะ ร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

ดูวิดีโอเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------