มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 12 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลาย อาจารย์แนะแนวโรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลคณะ สาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล การรับสมัครนักศึกษาในระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และระบบแอดมิชชั่นกลาง ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ การเลือกคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด โดยมี แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายหลัก พร้อมการตอบข้อซักถามจากอาจารย์เจ้าของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ จากวิทยาลัยศาสนศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ วรสรวง ทองสุข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, อาจารย์ ดร.รุ่ง กิตติพิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนักวิชาการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูลแก่นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานกว่า 500 คน จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

 

 

 

---------------------------------------------------------------