เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 6 “อยู่ เป็น – เย็น สุข : น้ำกับชีวิตชาวศาลายา”

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง Minitheater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์
นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 6
“อยู่ เป็น – เย็น สุข : น้ำกับชีวิตชาวศาลายา” และมอบโล่รางวัล “ศาลายาสดุดี”
ประจำปี 2555 ให้แก่นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล

"นอกจากนี้ ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังปัญญาชาวบ้านกับการจัดการน้ำ” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และผู้ได้รับรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ ประจำปี พ.ศ. 2550 และมีการจัดนิทรรศการ “อยู่ เป็น – เย็น สุข : น้ำกับชีวิตชาวศาลายา” และการออกร้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากชุมชนศาลายา และการจำหน่ายหนังสือชุด “เล่าขานตำนานศาลายา” ในราคาพิเศษด้วย

 

 

----------------------------------------------------------------