ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุม
วิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
วันที่ 30 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 เรื่อง “ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ ปัจจัยสังคมกำหนดคุณภาพ และโลกาภิวัตน์” (Health inequity and Social determinants of health) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555 โดยมีรองศาสตราจารย์พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุม ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet – Social Inequity Reduction Network) ซึ่งประกอบด้วยภาคีองค์กรหลัก 5 องค์กรได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ (สวส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและ สุขภาพได้นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและวิจัย โดยเน้นเรื่อง Globalization and health inequity

 

 

 

---------------------------------------------------------------