มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ “SIFE - พัฒนานักศึกษาเพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน”วันที่ 25 เมษายน 2555 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระและประธานกรรมการบริหาร SIFE ประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “SIFE - พัฒนานักศึกษาเพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน” ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 8/2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------