พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Professor Hiroshi Kida, Director of Hokkaido University Research Center for Zoonosis Control ในโอกาสร่วมพิธีลงนามและต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

 

 

---------------------------------------------------------------