เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นพิเศษ ครั้งที่ 1
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” จากนั้น ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การ” (Mahidol Culture) แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

---------------------------------------------------------------