สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 - 2559

 

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 – 2559 ครั้งที่ 2 ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “มองอนาคตมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

---------------------------------------------------------------