พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555


 
 
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์จากทุกคณะร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ มีใจความสำคัญว่า “นักศึกษาที่สอบเข้ามาได้ถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ” จากนั้นผู้แทนนักศึกษานำพานธูปเทียน และพานดอกไม้มอบแก่ท่านอธิการบดี และเหล่าคณาจารย์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4,648 คน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในช่วงท้ายเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู

ผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลประเภทพานธูปเทียน

รางวัลชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รองอันดับ 1 - คณะศิลปศาสตร์

รองอันดับ 2 - วิทยาลัยราชสุดา

รางวัลประเภทพานดอกไม้

รางวัลชนะเลิศ - มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รองอันดับ 1 - คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองอันดับ 2 - คณะศิลปศาสตร์

 

 

 

---------------------------------------------------------------