บรรยายพิเศษโดย สวทน. เรื่อง “ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมแบบเต็มเวลา”วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บรรยายเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาครัฐไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมแบบเต็มเวลา” โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีและคณะผู้บริหารร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------