ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Medicine and Pharmacy at
Ho chi Minh, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 515 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนายแพทย์ภูวัต จารุกำเนิดกนก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Assoc. Prof. Do Van Dung รองอธิการบดี
จาก University of Medicine and Pharmacy at Ho chi Minh ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน

 

 

 

---------------------------------------------------------------