มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Vietnam National University 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Dr.Lê Thị Thanh Mai , Director of Student Affairs Dept., Vietnam National University – Ho Chi Minh City (VNU-HCM) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะศึกษาดูงานนั่งรถรางเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย

 

 

 

---------------------------------------------------------------