ต้อนรับผู้แทนจาก Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

วันที่ 23 เมษายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof.Jeffrey L.Duerk, Dean of Case School of Engineering จาก Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสการหารือความร่วมมือทางด้านวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Case Western Reserve University ณ ห้องประชุม 516 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

---------------------------------------------------------------