ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซียวันที่ 10 เมษายน 2555 นายแพทย์ภูวัต จารุกำเนิดกนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Dr.Soegianto Soelistiono, Director of Information System และ Ms.Aprilia Putri Pradana, Administrator for Asia - Pacific Partnership จาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสการเจรจาหารือเรื่องการจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลและเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการเจรจาความร่วมมือในระดับนานาชาติ การจัดการนักศึกษานานาชาติ และโครงการ M-I-T (Malaysia, Indonesia, Thailand) Mobility Programme ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

---------------------------------------------------------------