คณะผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมหารือและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคุณพิมพ์ประไพ ธีระชีพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นำโดย Mr.Carsten Fink, Chief Economist พร้อมด้วย Ms. Intan Hamdan-Livramento, Economic Officer, Economics and Statistics Division โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมหารือที่จะมุ่งสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับผลจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในแง่เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในเชิงกว้าง ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ Intellectual Property and Socio-economic development ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะผู้ใช้ระบบอนุสิทธิบัตรที่สำคัญรายหนึ่งของไทย คณะผู้แทนจาก WIPO จึงให้ความสนใจขอเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินข้อมูลนำไปประกอบการจัดทำร่างข้อเสนอสำหรับการวิจัยในไทยเรื่อง ”Assessing the Impact of Thailand’s Utility Model System” สำหรับใช้จัดทำนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกำลังพัฒนาให้เป็นไปตามศักยภาพและความจำเป็นในประเทศ

 

 

 

---------------------------------------------------------------