การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกำหนดการเลือกวิธีการทดสอบ การรายงานผล และการทวนสอบ สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียประเภทที่มีผลประโยชน์ร่วมในประเทศไทยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องทวีวัฒนา 2 ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “การกำหนดการเลือกวิธีการทดสอบ การรายงานผล และการทวนสอบ สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียประเภทที่มีผลประโยชน์ร่วมในประเทศไทย” จัดโดยสถาบันสำหรับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก (IGES) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเสริมสร้างขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการสอบ, การรายงานผล และการทวนสอบสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

 

 

---------------------------------------------------------------