มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกเพื่อสังคม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม VIP ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่หลากหลายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นทั้งการบริหารงานบุคคล การคลัง วิชาการ โดยเฉพาะด้านการวิจัยเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมไทยและสังคมโลก ผ่านพันธกิจการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น เน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีปัญญา นำพาความสุข

 

 

---------------------------------------------------------------