การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 16 "ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการสร้างสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้"

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย ศ.ดร. สมคิดเลิศไพฑูรย์ อฺธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ พลเรือโท บงสุข สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ กล่าวรายงานและต้อนรับการประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16 ในหัวข้อเรื่อง “ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการสร้างสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งในปีนี้กองทัพเรือได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

ช่วงเช้า มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และมีการอภิปราย เรื่อง การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปรายดังนี้ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศาสตราจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร. โคทม อารียา อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

ช่วงบ่าย มีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อเรื่อง “สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ของนักเรียน-นักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน กองทัพเรือ เรื่อง “ฝัน (Dream)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “Nostalgia” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “แผล” มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “บุหรี่” ซึ่งผลการตัดสิน ภาพยนตร์สั้นให้นักเรียนนายเรือกองทัพเรือ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น และอีก 3 สถาบันได้รับรางวัลระดับดี

ในช่วงท้าย พลเรือโท บงสุข สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ ได้มอบธงให้กับทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 17 ต่อไป

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------