“การประชุมวิชาการประเพณี
มหิดล–กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15”

 

วันที่ 15 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล–กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก” ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาคนไทยว่าควรเน้นความสำคัญของรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันของประชาคมโลกที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากในอนาคตจะเป็นรูปแบบการแข่งขันของคนระหว่างประเทศไม่ใช่ผู้นำประเทศ จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง การศึกษามีส่วนทำให้คนไทยก้าวสู่ประชาคมโลกได้อย่างไร จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ , ดร.บุญชัย โชควัฒนา , รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ , พลเรือตรีภาณุ บุณยะวิโรจ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล , รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี และ คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย รับหน้าที่ผู้ดำเนินการอภิปราย โดยภาพรวมของการอภิปรายได้มุ่งเน้นการปรับรูปแบบของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่ควรจะยึดผู้เรียนเป็นหลัก มีการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูล เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ด้วยตนเอง

ในช่วงบ่ายเป็นการโต้วาทีของนักศึกษา 4 สถาบัน ในหัวข้อ “เรียนกับเทคโนโลยีดีกว่าครูสอน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมหรือไม่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กองทัพเรือ

และช่วงสุดท้าย ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวปิดงานพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนทุกสถาบัน และมอบธงให้กับทางกองทัพเรือ เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 16 ต่อไป

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------