"Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส ศูนย์การเรียนรู้มหิดล" 

วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นประธานเปิดงาน “Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส ศูนย์การเรียนรู้มหิดล” ครั้งที่ 1/2556 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทำกิจกรรม 5 ส แก่ผู้แทนที่ร่วมกิจกรรม ณ ลานกันภัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

กิจกรรม 5 ส นี้ ได้แก่ “สะสาง” “สะดวก” “สะอาด” “สุขลักษณะ” “สร้างนิสัย” โดย กิจกรรม “Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส” นั้น จัดขึ้นเพื่อ มุ่งพัฒนาการจัดการอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนในองค์กรรู้จักสร้างระเบียบให้กับตนเอง เพราะการจัดระเบียบให้กับตนเองได้แล้วนั้น การจัดระเบียบให้กับการทำงานก็จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------