ม.มหิดล แสดงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

 

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงข่าวภายหลังจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการประชุมวาระพิเศษเพื่อหารือถึงการแสดงจุดยืนทางการเมือง เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งที่ประชุมได้มีมติขอคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ และขอให้วุฒิสภาใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติขณะนี้ โดยการไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นการจรรโลงคุณธรรม และจริยธรรมของสังคมไทย และขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายใช้สติในการแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่โดยสันติวิธี อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยให้อิสระแก่นักศึกษา และบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ทั้งนี้ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดให้มีการแสดงพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จะเดินนำขบวนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากศูนย์การเรียนรู้มหิดล ไปยังประตู ๖ ผ่านตลาดศาลายา และเข้าทางประตู ๓ เดินกลับไปยังศูนย์การเรียนรู้มหิดล จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะกล่าวแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมยืนแสดงเจตนารมณ์ ๑ นาที หลังจากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จะร้องเพลงเทิดพระนามมหิดลโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านแถลงการณ์ ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------