สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม
เรื่อง “ความมั่นคงในการทำงานกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม เรื่อง “ความมั่นคงในการทำงานกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประชาคมมหิดลกับการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”ต่อด้วยเสวนา เรื่อง “มองภาพอนาคตอีก ๑๐ ปีข้างหน้า: มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ตรงไหน”ร่วมเสวนาโดย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ, ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารฯ, ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมด้วย นายณัฏฐกิตติ์ สุธรรมวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสวนาโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

งานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลในการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอวาระเชิงนโยบายที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดเป้าหมาย และนโยบาย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะทำงานจากสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ / สภาอาจารย์ทุกส่วนงาน, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, คณบดี / ผู้อำนวยการ, คณาจารย์ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย, นายกสโมสรนักศึกษา / ประธานสภานักศึกษา/นักศึกษา, ผู้แทนส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------