คณะสังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล และ คณะพฤติกรรมศาสตร์ ม.เดอลาซาล ฟิลิปปินส์ จัดประชุม “ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพและประชาคมอาเซียน”

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องจิตรลดา โรงแรมเอส ดี อเวนิว ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นประธานในพิธีร่วมเปิดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดอลาซาล ฟิลิปปินส์ในหัวข้อเรื่อง “ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพและประชาคมอาเซียน”

การประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างปัญญาของแผ่นดินที่มุ่งจะสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคมให้กับประชาชนทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเห็นพ้องกันว่า การรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียนนอกจากมีผลดีในการสร้างโอกาสและการเติบโตแล้ว ยังมีเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพและทางสังคมที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องตระหนักและช่วยกันหาทางแก้ไขด้วย กล่าวคือ ในบริบทของการหลอมรวมเศรษฐกิจของอาเซียนที่วางอยู่บนระบบการค้าที่มุ่งแสวงหาการเติบโตหรือกำไรได้สร้างระบบสังคมที่มีระบบการค้าที่ไม่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน กฏหมายที่เลือกปฏิบัติหรือรอนสิทธิ ระบบการศึกษาที่ผู้ด้อยโอกาสเข้าไม่ถึง และระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องแข่งขันเพื่อการอยู่รอด การหลอมรวมเช่นนี้ทำให้ระบบสังคมต้องเอาเปรียบแรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติและการละเลยไม่เอาใจใส่กับสิทธิของคนด้อยโอกาสที่แข่งขันไม่ได้เช่น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และทำแท้ง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการตลอดจนกลุ่มชาติพันธ์ การเอาเปรียบและละเลยนี้ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้ผู้ที่กำหนดนโยบายทุกนโยบายต้องคำนึงถึงเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพและทางสังคมของผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------