โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง "IT กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "IT กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา รู้จักวิธีการใช้งาน และสามารถพัฒนาการการเรียนการสอนได้ด้วย Google Apps for Education@MAHIDOL ณ MU Cyber Club@MLC ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเชิญ คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล Project Manager จากบริษัท CRM Charity, CRM and Cloud Consulting Co., Ltd. มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education@MAHIDOL" ซึ่งได้แนะนำเทคนิค และวิธีการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่มาร่วมฟังการบรรยาย

นอกจากนี้ยังมีการ เสวนาในหัวข้อ "IT กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" โดย รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ, รศ.จิตรกมล ธนศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา, นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นายณรัฐ สุชาติสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Google Ambassador) ดำเนินการเสวนาโดย ดร. ณวัฒน์ คำนูณวัฒน์อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่ละท่านได้นำประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนต่างๆ มาแลกเปลี่ยน รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้ม รูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องมีความทันสมัยมากขึ้น และอำนวยความสะดวกสบายให้กับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษามากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาในอนาคต

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------