ม.มหิดล กาญจน์ จัดสัมมนา พร้อมหรือยัง สู่ประชาคมอาเซียน
 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดสัมมนา " พร้อมหรือยัง ! สู่ประชาคม อาเซียน " โดยนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน และ บรรยายพิเศษ เรื่อง "พร้อมหรือยัง สู่ประชาคมอาเซียน" ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกิจกรรมการเสวนา เสนอความคิดเห็นและนำข้อสรุปไปเสนอรัฐบาล ณ ห้องประชุมสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำลัง ชุมพลบัญชร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ ว่า " มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ในการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรีและนครปฐม เพื่อรองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และเพื่อจัดทำแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะมีการบรรยายพิเศษ ในเรื่อง ผลกระทบและการเตรียมความพร้อม ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการระดมความคิด ร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน 4 จังหวัด จำนวน 400 ตัวอย่างภาคประชาชนในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมบริการ และเกษตรกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูล อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยจะมีการสรุปข้อมูล เพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปเสนอต่อรัฐบาล ในการกำหนดโยบายเพื่อพัฒนาประเทศในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------