หอสมุดฯ จัดบรรยาย โดยวิทยากรจาก University of Northern Colorado 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับห้องสมุดจิ๋ว บางซื่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย เรื่อง "Current Status and Future Trends of Libraries in U.S.A." และ “การพัฒนาห้องสมุดดนตรีและการลงรายการสื่อดนตรีประเภทต่างๆ” โดยมี Professor Stephen Luttmann ผู้อำนวยการห้องสมุดดนตรี จาก University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยาย D 404 อาคาร D วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงาน มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจาก ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ กว่า 70 คน นับเป็นกิจกรรมความร่วมมือกับห้องสมุดดนตรีในต่างประเทศครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องสมุดดนตรีของประเทศให้มีความเป็นสากลและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

โอกาสนี้ นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ และนำวิทยากรพร้อมคณาจารย์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ด้วย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------