บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2555 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดงานกล่าวว่า ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวนหลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มีการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2555 ขึ้น โดยพิจารณาให้รางวัลใน 6 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี, กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์, กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ และกลุ่มศิลปศาสตร์ ซึ่งได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) สำหรับวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการคัดกรองในขั้นต้นจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2556

ในงานดังกล่าว คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของการเป็นประชาคมอาเซียน” โดยกล่าวว่า ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอาเซียนนั้น คนไทยต้องเปลี่ยนวิธีคิด จึงจะทำให้การรวมประชาคมอาเซียนเกิดประโยชน์แท้จริงกับภูมิภาคนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 3 เสาหลักนี้ ไทยเราก็มีโอกาสที่จะเป็น Education Hub ได้ เนื่องจากอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลาง มีพรมแดนติด 4 ประเทศ หากเราเปิดใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการสร้างเครือข่ายที่ดีพอ

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------