มหิดลคว้าอันดับ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2013

 

 

Quacquarelli Symonds หรือ QS ได้ประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2013 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 42 ของเอเชีย และยังได้รับการจัดอันดับที่ 14 ของเอเชียในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการคิดค่าน้ำหนักในการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพงานวิจัย (60%) โดยการสำรวจความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ จากผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั่วทั้งเอเชีย สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ และสัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

2. คุณภาพการสอน (20%) โดยการประเมินจากสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์

3. คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน (10%) โดยได้รับการประเมินจากผู้จ้างงานทั่วเอเชีย

4. ความเป็นนานาชาติ (10%) โดยประเมินจาก สัดส่วนจำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ และจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ QS ยังมีการจัดอันดับในลักษณะที่เป็นสาขาย่อยเฉพาะทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับในสาขาต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แพทยศาสตร์ อันดับที่ 12 ในเอเชียและอันดับที่ 111 ของโลก

2. เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา อันดับที่ 7 ของเอเชีย 54 ของโลก

3. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อันดับที่ 30 ของเอเชียและอันดับที่ 188 ของโลก

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากผลการจัดอันดับดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเท่าระดับสากล และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและได้รับความยอมรับในระดับนานาชาติ มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลนี้เกิดขึ้นได้จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและมนุษยชาติ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นปัญญาของแผ่นดิน

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------