ม.มหิดลติด 200 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จาก QS World University Rankings by Subject 2013

 

 

จากผลการจัด 200 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2013 ในสาขาวิชาเฉพาะทาง โดย QS World University Rankings มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับ 3 สาขา ดังนี้

• อันดับ 51 – 100 ได้แก่สาขา Pharmacy & Pharmacology

• อันดับ 101 – 150 ได้แก่สาขา Medicine

• อันดับ 151 – 200 ได้แก่สาขา Biological Sciences

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 6 แห่ง ที่ติด 200 อันดับ ในสาขาวิชาต่างๆ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

สำหรับตัวชี้วัดประกอบด้วย ชื่อเสียงทางวิชาการ ชื่อเสียงจากผู้ว่าจ้างบัณฑิตการอ้างอิงทางวิชาการและความโดดเด่นทางวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.topuniversities.com/subject-rankings  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------