MUQD Share & Learn ครั้งที่ 4 “Green Campus”
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด เวที MUQD Share & Learn ครั้งที่ 4 “การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Green Campus” จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งการจัดการปัญหาของแต่ละแห่งเพื่อนำไปปรับใช้และปรับปรุงการทำงานในอนาคต รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหาร และผู้ที่ทำงานด้านเดียวกัน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่านจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยรวมถึงสถาบันสมทบ

กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ“การบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ Sustainable University” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน จากนั้นเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงาน MUQD Share & Learn แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นย่อยเกี่ยวกับ Green Campus คือ การจัดการพื้นที่และพื้นที่สีเขียว, การจัดการไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก, การจัดการขยะและการนำกลับไปใช้ประโยชน์, การประหยัดน้ำ และการจัดการน้ำเสีย, การคมนาคมและยานพาหนะ และการเรียนรู้และการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม ปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “การจัดการพลังงาน” และรศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “การจัดการขยะและของเสีย”

กิจกรรม MUQD Share & Learn จัดต่อเนื่องมาแล้ว 4 ครั้ง และในครั้งถัดไปเป็นหัวข้อ “ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์กองพัฒนาคุณภาพ http://www.qd.mahidol.ac.th/index.html

 

 

 

---------------------------------------------------------------