ม.มหิดล ติด 100 อันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในเอเชีย

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ 61 จากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings ประจำปี 2012 – 2013 โดยมีคะแนนดีที่สุดในส่วนการมีวิสัยทัศน์ที่มีความเป็นนานาชาติ ที่มุ่งออกสู่ภายนอกและมีความกระตือรือร้นในการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ

การจัดอันดับในเอเชียนี้ใช้เกณฑ์การตัดสินเดียวกับการจัดอันดับโลก (Times Higher Education World University Rankings) โดยมี 13 ตัวชี้วัดภายใต้ 5ด้านหลักในการให้คะแนนความเข้มแข็งของแต่ละมหาวิทยาลัยได้แก่ การสอน (Teaching), การวิจัย (Research), การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Citations), รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry income) และวิสัยทัศน์ที่มีความเป็นนานาชาติ (International outlook)

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 มหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 100 Asian ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในอันดับที่ 55 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอันดับที่ 82

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------