ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ ๑ ของประเทศไทยประจำปี ๒๐๑๒
UI Green Metric World University Ranking 2012

 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาลายา ชั้น ๑ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าว “ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ ๑ ของประเทศไทยประจำปี ๒๐๑๒ UI Green Metric World University Ranking 2012”

จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2012 ที่จัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ ๓๖ ของโลก อันดับที่ ๑๑ ของเอเชีย และอันดับ ๑ ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๕ แห่ง โดยได้คะแนนรวมที่ ๖,๒๐๘.๓๙ คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน ๖ ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------