คณะ ICT ร่วมกับ SIPA เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest 2013 รอบภาคกลางเขต 2 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ SIPA ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ACM-ICPCThailand Central Group B Programming Contest 2013 รอบภาคกลางเขต 2 ครอบคลุมมหาวิทยาลัยในภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และภาคตะวันตก ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคาร ICT คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมี รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ ICT รศ.ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ (ประธานกรรมการ SIPA) และคุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว (ผู้อำนวยการ SIPA) เป็นเกียรติในพิธิเปิด พร้อมกับกล่าววัตถุประสงค์ของการแข่งขันนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ และเสริมสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ส่งเสริมนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 50 ทีม จาก 12 มหาวิทยาลัย และผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Siriusและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม ที่ตกรอบ (EliminatedTeam) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลทั้ง 2 รางวัล และลำดับสุดท้าย รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม MUICT_IceTea จากคณะICTม.มหิดล และทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2556 ซึ่งกำหนดการแข่งขันต่างๆ และผลรางวัลอื่นๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc2013/index.html

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------