คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ
“เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย?”

 

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 เรื่อง “เอเชียรุ่งโรจน์ : วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย?” จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานะและการเปลี่ยนแปลงของเอเชียที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่เจริญรุ่งโรจน์ เกิดการเปลี่ยนศูนย์อำนาจของโลก เคลื่อนย้ายสถานะจากความอ่อนแอสู่ความเข้มแข็ง การเป็นผู้ตามสู่การเป็นผู้นำ ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมั่นคง และด้านอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นกลไกการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ประเทศในฐานะภูมิปัญญาแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นว่าการทำความเข้าใจเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนศูนย์อำนาจของโลก เพื่อกำหนดฐานะและบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกดังกล่าว มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดจัดสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 เรื่อง “เอเชียรุ่งโรจน์ : วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย?” ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคตที่ว่าด้วยประเทศไทยกับอาเซียน การวิจัย และการจัดการศึกษาโดยทั่วไป และที่เกี่ยวกับอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่มีศาสตร์ต่างๆ รองรับให้แก่สังคมไทยใน 4 มิติ กล่าวคือ “การเมือง” ว่าด้วยปัญหาโครงสร้างหรือตัวบุคคล “เศรษฐกิจ” ว่าด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม “สังคม” ว่าด้วยปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพและสังคม และ “การศึกษา” ว่าด้วยปัญหาคุณภาพการเรียนรู้

หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ปาฐกถานำเรื่อง “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย? มุมมองจากนักวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย? มุมมองจากนักบริหาร” โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, อภิปรายเรื่อง “เอเชียรุ่งโรจน์ : วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย? การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินการอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------