คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดศูนย์ลำปาง


 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีรับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ลำปาง จากนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษา วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเทศและ ภูมิภาคอาเซียน

ในโอกาสดังกล่าว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เปิดประตูการศึกษาท้องถิ่น วิจัยและเรียนรู้สู่ท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน” โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัด ลำปาง ตาก แพร่ และลำพูน ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และตัวแทนภาคประชาสังคม ร่วมเสวนา ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของตัวแทนจากองค์กรทั้งทางภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในแง่มุมของการร่วมเรียนรู้ ร่วมศึกษา และร่วมวิจัย เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องจันผา โรงแรมลำปางเวียงลคอร จ.ลำปาง