มหิดล-พุทธมณฑลร่วมใจ สร้างเครือข่ายพัฒนาพุทธมณฑล


 

วันที่ 19 ธันวาคม 56 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “มหิดล-พุทธมณฑลร่วมใจ สร้างเครือข่ายพัฒนาพุทธมณฑล” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล แกนนำชุมชนในท้องถิ่น และอีกหลายหน่วยงานในเขตอำเภอพุทธมณฑลจัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่าย และการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนพุทธมณฑล ในการพัฒนาอำเภอพุทธมณฑลอย่างยั่งยืน

มหาวิยาลัยมหิดล โดย กลุ่มภาระกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการขับเคลื่อนชุมชน เพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกับชุมชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยด้านการรับใช้สังคม โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ตั้งคำถาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และตอบคำถาม โดยนักวิจัยของทางมหาวิทยาลัย จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงร่วมกับตัวแทนของคนในชุมชม ในการทำวิจัยชุมชนด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ โครงการพัฒนาผักตบชวาเป็นวัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง โครงการพัฒนานักวิจัย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โครงการล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ เฉลิมฉลองครบรอบ 152 ปีขุดคลองมหาสวัสดิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิเคราะห์ถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในอนาคต