ปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง "การสร้างผู้นำกับการสรรค์สร้างความกรุณาและกล้าหาญ"

 

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระแห่งพระพุทธศาสนามหายาน นิกายเซ็น ได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่อง “เส้นทางผู้นำกับการสรรค์สร้างความกรุณาและกล้าหาญ” ณ หอประชุมภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมฟังปาฐกถาธรรมพิเศษ

พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ สอนให้ทุกคนไม่หลีกหนีความทุกข์ เข้าใจถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้น และจะสามารถหาทางออกจากความทุกข์นั้นได้ นอกจากนี้ พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ ยังได้สอนการฝึกทำลมหายใจเข้าออกอย่างรู้ตนโดยให้ทุกคนที่มาร่วมฟังปาฐกถา ร่วมเจริญภาวนาด้วยการจับจิตให้ไปอยู่ที่เสียงบทเพลงแห่งการภาวนา ระลึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน และจะกระทำสิ่งใด ควรระลึกอยู่เสมอว่า เรามีตัวตน และพยายามดึงจิตใจกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเสมอ พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ เป็นผู้บุกเบิกพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม สนับสนุนจริยธรรมประยุกต์ระดับโลก โดยไม่แบ่งแยกนิกาย เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพระหว่างศาสนา และท่านได้รับการยกย่องว่า เป็นนักสันติภาพแห่งโลกอีกด้วย

การแสดงปาฐกถาธรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ อาทิ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------