มหิดลเปิดโครงการ "รวมพลคนรักสุขภาพ วิ่งและปั่นผสานชุมชน 3 เดือน 300 รอบ
และรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่" ปี 2556 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลคนรักสุขภาพ วิ่งและปั่นผสานชุมชน 3 เดือน 300 รอบ และรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่” ปี 2556 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้อธิการบดี ทีมผู้บริหาร และคณบดีของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรอบมหาวิทยาลัย เป็นการเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากร รวมถึงชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงพลังสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมสีขาว ด้วยการร่วมรณรงค์ให้เห็นถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติดทุกรูปแบบ เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”(26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นตัวจุดประกาย และแรงผลักดัน ให้เห็นประโยชน์ของการมีสุขภาพดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบทั้งแก่ตนเอง และคนรอบข้าง

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------