ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล


 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 12/2556 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 8 ท่านด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1. อ.กิตติพงศ์ พลเสน คณะสาธารณะสุขศาสตร์

2. อ.ชลาลัย ไชยหิรัญการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. อ.จิดาภา ไกรสังข์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. อ.ราษฎร์ บุญญา วิทยาลัยราชสุดา

5. ผศ.สุนิดา ศิวปฐมชัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

6. อ.วรรณพร พงษ์เพ็ง คณะศิลปะศาสตร์

7. อ.ธนพล นรเสฏฐ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. อ.สุนันทา วิไลศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์

ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับทุน มีโอกาสไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถความชำนาญด้านวิชาการ พร้อมที่จะกลับมาสร้างประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

 

 

---------------------------------------------------------------