ม.มหิดลจัดเสวนาวิชาการ “วิกฤติประเทศไทย จุดเปลี่ยนเพื่อการปฏิรูป”


 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔๒๒๔ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “วิกฤติประเทศไทย จุดเปลี่ยนเพื่อการปฏิรูป” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ, รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากคณาจารย์ประจำ

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายครั้งสำคัญ อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นำมาสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกของคนในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ประชาชนหมดความศรัทธา และหมดความเชื่อมั่นนักการเมือง เนื่องจากนักการเมืองมุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และพวกพ้อง มากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ นำมาซึ่งปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศนับหมื่น นับแสนล้านบาทต่อปี จากการที่ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน