สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2556 

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๗ ท่าน ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศขรฤทธิ์, ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบาดวิทยา ได้แก่ ดร.เวิ่น-ต้า ฉั่ว และสาขาบริหารงานสาธารณสุข ได้แก่ นายเดวิด ร็อกกี้เฟลเลอร์ จูเนียร์, ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ (ชีวเคมี) และ ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ และปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น ๖,๐๑๖ คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน ๓,๐๐๘ ราย ภาคบ่าย จำนวน ๓,๐๐๘ ราย โดยรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๗ ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๘ ราย และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๘ ราย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------