ม.มหิดล รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวด "ผลงานโครงงาน พลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. 2556"


 

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ผศ.วนิดา คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตร ความคิดสร้างสรรค์ ประเภทสถาบันการศึกษา ในการประกวด “ผลงานโครงงาน พลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. 2556” จากผลงาน “ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช โดยใช้ระบบกองเติมอากาศ” ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1

การประกวด “ผลงานโครงงาน พลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. 2556” นี้ จัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ทางด้านชุมชนพลังงานพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ อีกด้วย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------