คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวจัดประชุมวิชาการ
"ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ : ศาสตร์ใหม่ที่ทันตแพทย์ไทยควรรู้"

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ : ศาสตร์ใหม่ที่ทันตแพทย์ไทยควรรู้” โดยมี รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ คลินิคทันตแพทย์วิชชา อัศววรฤทธิ์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอนโดดอนต์ ร่วมการแถลงข่าวด้วย

รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีศูนย์จัดการความปวดใบหน้า – ช่องปากและ ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ ซึ่งให้บริการรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาการนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ รวมทั้งการนอนกัดฟัน และปัญหาที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก การจัดการปัญหาเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์และทันตแพทย์หลายสาขาวิชา อาทิเช่น โสต ศอ นาสิก ระบบทางเดินหายใจ ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมจัดฟัน และศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเซียล นอกจากนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้คิดค้นเครื่องมือในช่องปาก ( เครื่องมือกันกรน Anti – OSA device ) เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะการนอนกรน ภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น จุดเด่นของเครื่องมือนี้ คือ ไม่ทำให้เกิดความรำคาญขณะนอนหลับ ใช้สะดวก และมีราคาถูก

คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้กำหนดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ : ศาสตร์ใหม่ที่ทันตแพทย์ไทยควรรู้ ” ขึ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว แก่วงวิชาชีพทันตแพทย์ โดยในการประชุมจะมีการบรรยายโดยวิทยากรทั้งจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการหายใจขณะนอนหลับและแนวทางการรักษา , ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับคืออะไร, บทบาทของทันตแพทย์ในการรักษาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ , เครื่องมือกันกรน (anti-OSA device)

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องบรรยาย B4-B5 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------