ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล ผู้ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2553 มอบเงินบริจาคมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ


 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง VIP สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงิน จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการจัดงานการกุศล “สืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล เคยได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2553 จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล เป็นศิษย์เก่าเตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ปี 2500 - 2502 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก Heidelberg University และแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Aachen University ประเทศเยอรมนี เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2516 - 2539 นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาศูนย์จักษุสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ปรึกษาโครงการป้องกันตาบอด กระทรวงสาธารณสุข ประธานมูลนิธิป้องกันตาบอด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด