ม.มหิดล จัดประชุมสุขภาพโลก "Time to Think GLOBAL"
 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม “Time to Think GLOBAL” จัดโดย กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ด้วยมติของสภามหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดลควรมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพโลก เนื่องจากมีต้นทุนทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพอยู่มาก นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 เดือนเต็มที่ MUGH ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานหลายแห่ง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) WHO SEARO สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (สช.) และอื่นๆ รวมทั้งยังประสานเพื่อให้บุคลากรจากคณะ/สถาบันได้ไปร่วมในเวทีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหลายเวทีอีกด้วย นอกจากนี้ MUGH ยังคงมีภารกิจสำคัญในการเป็นหน่วยเชื่อมประสานระหว่างคณะ/สถาบัน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมความร่วมมือ และผลักดันงานด้านสุขภาพโลกให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าใจเรื่องสุขภาพโลกในภาพกว้าง รวมทั้งได้รู้จักที่มาและเข้าใจบทบาทของ MUGH ตลอดจนให้ได้เห็นถึงช่องทางความร่วมมือ เพื่อผลักดันงานด้านสุขภาพโลกของมหาวิทยาลัยมหิดล นำอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล ร่วมด้วย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ President of ASEAN Association

สุขภาพโลก (Global Health) ไม่ได้เป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่อง “ข้ามพรมแดน” ที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับทุกคน บทบาทของมหาวิทยาลัย คือ การชี้นำสังคมให้เห็นความสำคัญและการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลเรามีทุนทางสังคม และทุนทางปัญญาในหลากหลายมิติของประเด็นสุขภาพโลก เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นต้น ซึ่งประเด็นด้านสุขภาพโลกมีความสำคัญในระดับโลกมากขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอาเซียน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างศักยภาพ จากการระดมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐ และเอกชน โดยนำเอาศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมในการทำความเข้าใจปัญหา ร่วมในกลไก และกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และระดับประเทศ ได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------