วิถีแห่งการบริการผู้ป่วยระยะท้ายและการเยียวยาความทุกข์ของผู้สูญเสีย


 
 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “วิถีแห่งการบริการผู้ป่วยระยะท้ายและการเยียวยาความทุกข์ของผู้สูญเสีย” ร่วมเสวนาโดย พระปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง จ.สกลนคร, แพทย์หญิง ศรีเวียง ไพโรจน์กุล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์บรรจง บินกาซัน มูลนิธิสันติชน, คุณเพชรลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ เครือข่ายพุทธิกา, Marion Wilson-Gruzalski และ Dr.Bart Gruzalski ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์นายแพทย์กิติพล นาควิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในประเทศไทยสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงยังขาดพัฒนาการที่เป็นระบบ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการผู้ป่วยระยะท้าย ทั้งในส่วนของแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในชุมชน ซึ่งในการเยียวยาควรคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก ใช้หลักธรรมเพื่อนำจิตวิญญาณสู่ความสงบ

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------