โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015”

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015” เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ และแนวคิดใหม่ๆทางด้าน IT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้พร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียน ณ MU Cyber Club@MLC ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมี คุณธาดา เศวตศิลา Group Director,Education Institution Sector และ คุณนภพล บัวทองศรี รองหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งได้กล่าวถึงแนวโน้มของนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปี 2015 ว่าจะมีการลงทุนที่มากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน จะทำให้เกิดการแข่งขันในทุกๆด้านสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้น เราต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของเทคโนโลยี พัฒนาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ร่วมไปถึงการเชื่อมต่อแบบไร้พรมแดนให้สามารถรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำของภูมิภาคให้ได้

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------