ม.มหิดลจัดประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง
หัวข้อ "บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๕๓๑ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง หัวข้อ “บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแอนิเมชั่น ภาพยนตร์สั้น และบทความ ตามโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดขึ้น เพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในการจัดการกับปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ โดย นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี, เสวนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ การสอน เสวนาเรื่อง “การศึกษาทั่วไป (General Education) กับการปลูกฝังบัณฑิตไทยให้มีหัวใจคุณธรรม”, กลุ่มที่ ๒ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสวนาเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและจิตอาสาสำหรับนิสิตนักศึกษา”, กลุ่มที่ ๓ การวิจัย เสวนาเรื่อง “การสอนจริยธรรมของนักวิจัย เรื่อง Plagiarism ในมหาวิทยาลัย และการจัดการประชุมวิชาการ” และ กลุ่มที่ ๔ เสวนา เรื่อง “การศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อการลงทุน “กรณีศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อการลงทุน” ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงรับรอง แสดงดนตรีโดยวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra (TPO)

ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย การนำเสนอผลการสำรวจแบบสอบถามนิสิตนักศึกษา เรื่อง การทุจริตคอรัปชั่น และการเสวนาพิเศษ :กรณีศึกษาเรื่องปัญหาจริยธรรมในกลุ่มวิชาชีพ ใน ๕ หัวข้อ คือ “จริยธรรมในวิชาชีพนักกฎหมาย”, “จริยธรรมนักการเมือง”, “จริยธรรมวิชาชีพทหาร”, “จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน” และ “จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์”

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------