ม.มหิดลจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖
ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง จ.นครปฐม

 
 

 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในเวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร และในเวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา

 

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวน ๓ ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕, ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๖ วัดเสนหา เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยมี นายเพิ่มเสนหา บุญนาค เป็นบุตรพระยาศรีสรราชภักดี (วัน บุญนาค) มารดาชื่อเปี่ยม เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ คลองบางหลวง จังหวัดธนบุรี โดยถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์ จึงได้ออกไปตั้งบ้านประกอบอาชีพทำการค้าขาย อยู่ตำบลพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จนฐานะมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวงได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ประมาณ ๔๕ ไร่ อยู่ใกล้เขตพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ โดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประทานให้เป็นทุนเริ่มแรกสร้างพระอุโบสถ กับหล่อพระประธานอีกส่วนหนึ่ง พระประธานหล่อด้วยทองเหลือง พระเพลากว้าง ๓ ศอก และสูงตลอดถึงพระรัศมี ๔ ศอก โดยจำลองแบบพระพุทธชินสีห์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร หล่อองค์พระเสร็จแล้วกาไหล่ด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๕๐ บาท ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖

 

ในปัจจุบัน วัดเสนหาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดธรรมยุติกนิกาย เดิมเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ในตำบลสวนตะไคร้ ปัจจุบัน คือ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประมาณ ๓๖ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา ๑๒ ตารางศอก วิสุงคามสีมานั้น กว้าง ๒ เส้น ยาว ๓ เส้น มีเจ้าอาวาส คือ พระราชวินยาภรณ์ (มานิต ฐิตมโม)

 

 

 

---------------------------------------------------------------