ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะ เนื่องในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในภารกิจของสำนักงานอธิการบดี และรับฟังการบรรยาย “แนะนำแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างการบริหารจากงานเป็นกอง” จากผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการกองแผนงาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้นั่งรถรางเยี่ยมชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาเยี่ยมชมดูงานในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม, กองกิจการนักศึกษา, กองบริหารการศึกษา และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------